หมวดหมู่สินค้า
ศึกษาต่อต่างประเทศ
เรียนพิเศษ กวดวิชา
สอนภาษา
โรงเรียน มหาวิทยาลัย
อื่นๆ
ชื้อ   ขาย   เช่า   บริการ   แฟรนไชส์  
HOME  
MARKET  
หมวดหมู่ » การศึกษา » โรงเรียน มหาวิทยาลัย
 
ประกาศนี้หมดอายุการประกาศแล้ว!
รายการประกาศ 5 อันดับ ล่าสุดในหมวดหมู่ประกาศเดียวกัน

ID 00232
สถาบัน เอสเออี เป็นสถาบันศึกษาด้าน Media technology 0
  ผู้ประกาศ : สถาบัน เอสเออี ศึกษาด้าน Media Technolog, 09/05/54 [1366]  รับจ้าง/บริการ  
ศูนย์การเรียนทางไกล มหาวิทยาลัยจี้หนาน ประจำประเทศไทย 0
  ผู้ประกาศ : ศูนย์การเรียนทางไกล มหาวิทยาลัยจี้หนาน ประจำประเทศ, 10/05/54 [1258]  รับจ้าง/บริการ  
โรงเรียนปิยะพงษ์วิทยา 0
  ผู้ประกาศ : โรงเรียนปิยะพงษ์วิทยา, 10/05/54 [1032]  รับจ้าง/บริการ  
สถาบันพัฒนาเด็กคิดดี 600
  ผู้ประกาศ : สถาบันพัฒนาเด็กคิดดี, 10/05/54 [987]  รับจ้าง/บริการ  
โรงเรียน 3 ภาษา ราคาไทย สไตล์อินเตอร์ 0
  ผู้ประกาศ : โรงเรียนทองพูน, 10/05/54 [965]  รับจ้าง/บริการ  

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท


 
หมายเลขประกาศ 00254
ลงประกาศเพื่อ รับจ้าง/บริการ
สภาพสินค้า ใหม่ สภาพ 100%
ราคาสินค้า 0 บาท
สิ้นสุดประกาศวันที่ 09/07/54 เวลา 18:01:52
เหลือเวลาประกาศ ประกาศหมดอายุแล้ว
ผู้สนใจดู 1206 ครั้ง
  เพิ่มวันประกาศ       แจ้งลบ x    
 รายละเอียดของประกาศ
  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท
 
ประวัติสถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวัดสิงห์

ประวัติความเป็นมา กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอวัดสิงห์เป็นสถานศึกษา เมื่อปี พ.ศ.2536 ในสังกัดศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดชัยนาท กรมการศึกษานอกโรงเรียน (เดิม)

มกราคม 2537 ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอวัดสิงห์ ได้ใช้ห้องสมุดประชาชน อำเภอวัดสิงห์ ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณเทศบาลตำบลวัดสิงห์เป็นสถานที่ทำการ และเดือนมิถุนายน 2540 ได้ย้ายที่ทำการไปที่ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอวัดสิงห์ ซึ่งได้สร้างเสร็จภายในบริเวณ สวนเฉลิมพระเกียรติของเทศบาล

พฤศจิกายน 2546 ได้ย้ายสถานที่ทำการไปใช้อาคารขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเฒ่าหลังเก่า ซึ่งอยู่ติดกับองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเฒ่าหลังใหม่

ธันวาคม 2546 ได้ย้ายสถานที่ทำการไปใช้อาคารของสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอวัดสิงห์ (เดิม) จนถึงปัจจุบัน

ปรัชญา
กศน.อำเภอวัดสิงห์ (การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวัดสิงห์) จังหวัดชัยนาท

"การศึกษา คือ พัฒนาคุณภาพชีวิต"
มุ่งเน้นพัฒนาประชาชน กลุ่มเป้าหมายเป็นบุคคล ใฝ่รู้ใฝ่เรียนได้ด้วยตนเองตามความต้องการอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. สัญชาติไทย หรือคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐาน วัน เดือน ปีเกิด ในการรับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2535
2. เป็นผู้พ้นเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ระดับประถมศึกษาไม่จำกัดพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ต้องสอบได้วุฒิประถมศึกษาหรือเทียบเท่า ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องสอบได้วุฒิมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า


วิธีการเรียนรู้
ผู้เรียนต้องเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นหลักตามแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ตกลงร่วมกับครู กศน. มาพบกลุ่มตามที่กำหนดไม่น้อยกว่าสัปดาห์ 3 ชั่วโมง อาจจะจัดให้มีการสอนเสริมในวิชาที่ยาก รวมทั้งเรียนรู้จากการทำโครงการและการทำกิจกรรมกลุ่ม นอกจากนี้ อาจเลือกเรียนด้วยวิธีทางไกลอีกด้วย

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
1. การวัดและประเมินผลหมวดวิชา
2. การประเมินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต
3. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
4. การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน

การเทียบโอนผลการเรียน
ผู้เรียนสามารถนำความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษา การเรียนรู้ หรือจากการทำงาน และจากประสบการณ์ชีวิตและจากการประกอบอาชีพ มาเทียบโอนเป็นผลการเรียนตามหลักสูตรได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด

เวลาเรียน
ใช้เวลาเรียนไม่น้อยกว่า 4 ภาคเรียน ยกเว้นกรณีที่เทียบโอนผลการเรียนสามารถจบหลักสูตรก่อนได้

การลงทะเบียน
ทุกระดับการศึกษา ลงทะเบียนภาคเรียนละไม่เกิน 2 หมวดวิชา ยกเว้นหมวดวิชาที่มีการเทียบโอนลงทะเบียนเรียนหมวดวิชาเพิ่มเติมระดับศึกษาตอนปลาย

เปิด - ปิดภาคเรียน
- ภาคเรียนที่ 1 เปิดภาคเรียน 16 พฤษภาคม และปิดภาคเรียน 11 ตุลาคม ของทุกปี
- ภาคเรียนที่ 2 เปิดภาคเรียน 1 พฤศจิกายน และปิดภาคเรียน 1 เมษายน ของทุกปี

ค่าใช้จ่าย
- ไม่ต้องเสียค่าสมัครลงทะเบียนเรียน
หลักฐานการสมัครเรียน
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
3.สำเนาวุฒิการศึกษา(พร้อมตัวจริง) 1 ฉบับ (ยกเว้นผู้เรียนระดับประถมที่ไม่จบ ป.4 ไม่ต้องแสดงวุฒิการศึกษา)
4. รูปถ่าย (สี/ขาวดำ) ขนาด 1 นิ้ว 3 รูป
5.ใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล กรณีที่เปลี่ยนชื่อหรือหรือนามสกุล

สามารถสมัครเรียนได้ที่
1. กศน.อำเภอวัดสิงห์(ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวัดสิงห์)
2. ศูนย์การเรียนชุมชน
3. หรือสถานที่ที่เปิดรับสมัครเรียน

ระดับประถมศึกษา
ผู้เรียนต้องเรียนกลุ่มหมวดวิชาพื้นฐาน 4 หมวดวิชา ประกอบด้วยหมวดวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร ์ และภาษาต่างประเทศ รวม 20 หน่วยกิต และกลุ่มหมวดวิชาประสบการณ์ 4 หมวดวิชา ประกอบด้วย หมวดวิชาพัฒนาสังคมและชุมชน พัฒนาทักษะชีวิต 1 พัฒนาทักษะชีวิต 2 และพัฒนาอาชีพ รวม 28 หน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต และต้องทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.) ไม่น้อยกว่า 100 ชั่วโมง

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ผู้เรียนต้องเรียนกลุ่มหมวดวิชาพื้นฐาน 4 หมวดวิชา ประกอบด้วยหมวดวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร ์ และภาษาต่างประเทศ รวม 24 หน่วยกิต และกลุ่มหมวดวิชาประสบการณ์ 4 หมวดวิชา ประกอบด้วย หมวดวิชาพัฒนาสังคมและชุมชน พัฒนาทักษะชีวิต 1 พัฒนาทักษะชีวิต 2 และพัฒนาอาชีพ รวม 32 หน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 56 หน่วยกิต และต้องทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.) ไม่น้อยกว่า 100 ชั่วโมง

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ผู้เรียนต้องเรียนกลุ่มหมวดวิชาพื้นฐาน 4 หมวดวิชา ประกอบด้วยหมวดวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร ์ และภาษาต่างประเทศ รวม 28 หน่วยกิต และกลุ่มหมวดวิชาประสบการณ์ 4 หมวดวิชา ประกอบด้วย หมวดวิชาพัฒนาสังคมและชุมชน พัฒนาทักษะชีวิต 1 พัฒนาทักษะชีวิต 2 และพัฒนาอาชีพ รวม 48 หน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 76 หน่วยกิต และต้องทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.) ไม่น้อยกว่า 100 ชั่วโมงทั้งนี้สามารถลงทะเบียนเรียนหมวดวิชาเพิ่มเติมตามความต้องการ
ในกลุ่มวิชา พื้นฐานและกลุ่มหมวดวิชาประสบการณ์

วิธีเรียนหลากหลาย หลักสูตรตรงใจผู้เรียน
มีคุณภาพตามมาตรฐาน กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
รัฐบาลอุดหนุน เทียบโอนได้ ให้โอกาสเสมอ

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวัดสิงห์
25/10 ถนนจวนวิไล เทศบาลตำบลวัดสิงห์ อำเภอวัดสิงห์
จังหวัดชัยนาท 17120
โทรศัพท์ 056461148
โทรสาร 056461147
E-mail : watsing@chainat.nfe.go.th

 
 
 ข้อมูลการจัดส่งและการชำระเงิน    ข้อมูลผู้ลงประกาศ
การชำระเงิน เงินสด
การจัดส่ง รับสินค้าที่ร้าน
 
ชื่อผู้ประกาศ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ที่อยู่ 25/10 ถนนจวนวิไล เทศบาลตำบลวัดสิงห์
  วัดสิงห์  ชัยนาถ
เบอร์โทร -
 ข้อมูลประกาศ    
ประเภท : บุคคล
ลงประกาศเมื่อ : 10/05/54 เวลา 21:24:16
IP ลงประกาศ : 125.25.55.240
แก้ไขประกาศเมื่อ : ยังไม่มีการปรับปรุงแก้ไข
เลื่อนตำแหน่งเมื่อ : ยังไม่มีการเลื่อนตำแหน่ง
 
ติดต่อส่งอีเมล์ ประกาศหมดอายุการติดต่อแล้ว
เว็บไซต์ -
   

Tags: ศูนย์การศึกษานอกระบบ กระทรวงศึกษาธิการ นักเรียน ประถมศึกษา การวัดประเมินผล 

 
  ลงประกาศ ฟรี!
member
  [ลืมรหัส]
 
สำหรับผู้ประกาศ
»  แก้ไขประกาศ
»  เลื่อนตำแหน่งประกาศ
»  เพิ่มวันประกาศ
   
 
หมวดหมู่ » การศึกษา » โรงเรียน มหาวิทยาลัย back to MARKET

TC | รู้จักทุ่งช้าง | ท่องเที่ยวทุ่งช้าง | แผนที่เส้นทาง | ตลาดซื้อขายออนไลน์

© 2550-2563 ThungChang.com