หมวดหมู่สินค้า
ศึกษาต่อต่างประเทศ
เรียนพิเศษ กวดวิชา
สอนภาษา
โรงเรียน มหาวิทยาลัย
อื่นๆ
ชื้อ   ขาย   เช่า   บริการ   แฟรนไชส์  
HOME  
MARKET  
หมวดหมู่ » การศึกษา » โรงเรียน มหาวิทยาลัย
 
ประกาศนี้หมดอายุการประกาศแล้ว!
รายการประกาศ 5 อันดับ ล่าสุดในหมวดหมู่ประกาศเดียวกัน

ID 00232
สถาบัน เอสเออี เป็นสถาบันศึกษาด้าน Media technology 0
  ผู้ประกาศ : สถาบัน เอสเออี ศึกษาด้าน Media Technolog, 09/05/54 [1356]  รับจ้าง/บริการ  
ศูนย์การเรียนทางไกล มหาวิทยาลัยจี้หนาน ประจำประเทศไทย 0
  ผู้ประกาศ : ศูนย์การเรียนทางไกล มหาวิทยาลัยจี้หนาน ประจำประเทศ, 10/05/54 [1236]  รับจ้าง/บริการ  
โรงเรียนปิยะพงษ์วิทยา 0
  ผู้ประกาศ : โรงเรียนปิยะพงษ์วิทยา, 10/05/54 [1022]  รับจ้าง/บริการ  
สถาบันพัฒนาเด็กคิดดี 600
  ผู้ประกาศ : สถาบันพัฒนาเด็กคิดดี, 10/05/54 [974]  รับจ้าง/บริการ  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท 0
  ผู้ประกาศ : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา, 10/05/54 [1178]  รับจ้าง/บริการ  

โรงเรียนฝึกพนักงานโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท


 
หมายเลขประกาศ 00270
ลงประกาศเพื่อ รับจ้าง/บริการ
สภาพสินค้า ใหม่ สภาพ 100%
ราคาสินค้า 0 บาท
สิ้นสุดประกาศวันที่ 10/07/54 เวลา 00:26:22
เหลือเวลาประกาศ ประกาศหมดอายุแล้ว
ผู้สนใจดู 772 ครั้ง
  เพิ่มวันประกาศ       แจ้งลบ x    
 รายละเอียดของประกาศ
  โรงเรียนฝึกพนักงานโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท
 
ประวัติความเป็นมา โรงเรียนฝึกพนักงานโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท
โรงเรียนฝึกพนักงานโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2525 โดยคุณพูลชัย ชเนศร์ อดีตประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท ซึ่งมีแนวคิดที่จะเปิดโรงเรียนเนื่องจากการขาดแคลนบุคลากรด้านการพยาบาล จึงได้ริเริ่มที่จะผลิตบุคลากรด้านให้บริการช่วยเหลือผู้ป่วย เพื่อช่วยเจ้าหน้าที่พยาบาลในการให้บริการแก่ผู้ป่วยในกิจกรรมที่ไม่ซับซ้อน และไม่เป็นอันตรายต่อผู้ป่วย เช่น การป้อนอาหาร การอาบน้ำทำความสะอาดร่างกาย การทำกิจวัตรประจำวัน การบริหารร่างกาย เป็นต้น จึงได้เสนอหลักสูตรต่อกระทรวงศึกษาธิการ และได้รับอนุมัติให้เปิดดำเนินการเป็นโรงเรียนฝึกพนักงาน โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2533

ต่อมา โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท ได้แยกแผนกผู้สูงอายุมาจัดตั้งที่โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท 2 ซึ่งเป็นโรงพยาบาลผู้สูงอายุ เพื่อพัฒนาคุณภาพบุคลากร และตอบสนองความต้องการของสังคมไทยที่เปลี่ยนแปลงไป ผู้สูงอายุและเด็กเล็กขาดผู้ดูแลที่มีคุณภาพ ดังนั้นจึงได้จัดทำหลักสูตรพนักงานดูแลผู้สูงอายุและเด็กเล็กขึ้นเสนอต่อกระทรวงศึกษาธิการ และได้รับการอนุมัติเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งหลักสูตร เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2537เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

เดือนตุลาคม 2541 ได้ขออนุมัติรวมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุและหลักสูตรการดูแลเด็กเล็กเข้าด้วยกันเป็นหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุและเด็กเล็ก ระยะเวลาการอบรม 6 เดือน และศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการศึกษาอาชีพ กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาการดูแลผู้สูงอายุและเด็กเล็กขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนางานในอาชีพ ดังนั้น หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุและเด็กเล็ก ของโรงเรียนฝึกพนักงานโรงพยาบาลกล้วยน้ำไทจึงได้พัฒนาหลักสูตร เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถนำวิชาความรู้ที่ได้เรียน ไปเทียบโอนในหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชา คหกรรม สาขา วิชาการดูแลเด็กและผู้สูงอายุ ส่วนที่ต้องเรียนเพิ่มจากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนคือ หมวดวิชาสามัญ และหมวดวิชาเลือกเสรี

ในปี 2542 เนื่องจากได้ดำเนินการก่อตั้งโรงเรียนฝึกพนักงานโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท มาเป็นเวลา 14 ปีแล้ว ทางคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรของโรงเรียนฝึกพนักงานโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท จึงดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรอบรมวิชาพนักงานโรงพยาบาล ให้สอดคล้องกับความต้องการและการเปลี่ยนแปลงของสังคม เพื่อผลิตบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ และจิตสำนึกที่ดีในการให้บริการต่อไปและได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการเมื่อพ.ศ.2542 และในปี 2545 ได้มีการปรับปรุงเนื้อหาวิชาในหลักสูตรอีกครั้งหนึ่ง

ในปี 2546 โรงเรียนได้ริเริ่มความร่วมมือทางวิชาการกับ Vancouver Community College ประเทศแคนาดา และบริษัท ริเออิ จำกัด เพื่อส่งเสริมและสร้างโอกาสในการไปทำงานยังประเทศแคนาดาและประเทศญี่ปุ่นในตำแหน่งงานผู้ดูแลผู้ป่วย (Caregiver) และปัจจุบันมีผู้จบจากหลักสูตรและไปปฏิบัติงานในประเทศแคนาดาแล้วบางส่วนเพื่อให้หลักสูตรวิชา พนักงานโรงพยาบาล สาขาผู้ช่วยดูแลผู้ป่วย ของโรงเรียนฝึกพนักงานโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท มีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ คณะกรรมการจัดทำหลักสูตรโรงเรียนฝึกพนักงานโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท จึงได้ทำการปรับปรุงบางรายวิชา เพื่อให้มีความทันสมัย และสร้างบุคลากรเพื่อรองรับสายงานด้านพนักงานผู้ช่วยพยาบาลที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ แต่ยังคงโครงสร้างหลักสูตรเดิม คือ จำนวนชั่วโมงเรียนตลอดหลักสูตร 2,200 ชั่วโมง โดยแบ่งเป็นภาคทฤษฎี จำนวน 880 ชั่วโมง และการฝึกภาคปฏิบัติ จำนวน 1,30 ชั่วโมง

ความเป็นมา โรงเรียนฝึกพนักงานโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท
ปรัชญา
มีวินัย ใฝ่ศึกษา วิชาดี มีมารยาท สะอาดด้วยน้ำใจ ใส่ใจบริการ

ความหมายของปรัชญาโรงเรียน
มีวินัย หมายถึง นักศึกษาทุกคนจะต้องอยู่ในวินัยที่ดีตามระเบียบของโรงเรียน
ใฝ่ศึกษา หมายถึง นักศึกษาทุกคนต้องตั้งใจเรียนและพยายามค้นคว้าหาความรู้ตลอดเวลา
วิชาดี หมายถึง มีความรู้ในเนื้อหาสาระในการเรียนการสอนอย่างสมบูรณ์สอดคล้องกับหลักสูตร
มีมารยาท หมายถึง นักศึกษาทุกคนต้องมีกิริยามารยาทที่ดีเหมาะสมกับกาลเทศะ
สะอาดด้วยน้ำใจ หมายถึง นักศึกษาทุกคนต้องเป็นคนที่มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม มีจิตใจที่สะอาดและเมตตาต่อผู้รับบริการ
ใส่ใจบริการ หมายถึง มีความตั้งใจ สนใจ ที่จะให้บริการแก่ผู้รับบริการตลอดเวลาในขณะที่กำลังศึกษาหรือปฏิบัติงานจริง

วิสัยทัศน์
เป็นสถาบันในการผลิตพนักงานผู้ช่วยด้านการดูแลสุขภาพเพื่อลูกค้าในระดับสากล
พันธกิจ
มุ่งผลิตพนักงานผู้ช่วยด้านการดูแลสุขภาพให้มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน ทั้งในและต่างประเทศ
โรงเรียนฝึกพนักงานโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท ในการควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ ได้เปิดหลักสูตรวิชา พนักงานโรงพยาบาล สาขา ผู้ช่วยดูแลผู้ป่วย เพื่อตอบสนองความต้องสูตรตลาดแรงงานในปัจจุบันที่กำลังขาดแคลนบุคลากร โดยแบ่งออกเป็น 2 หลักสูตร ดังนี้
-หลักสูตรพนักงานโรงพยาบาล (Nurse Aid)
-หลักสูตรนานาชาติ (แคนาดา)

หลักสูตรการเรียนการสอนโดยแพทย์ พยาบาล รวมทั้งฝึกปฎิบัติงานจริง ณ โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท รวมทั้งสอนเสริมภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์ เพิ่มเติม

โรงเรียนฝึกพนักงานโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท กำลังเปิดรับสมัครผู้เรียนในหลักสูตรวิชา พนักงานโรงพยาบาล สาขา ผู้ช่วยดูแลผู้ป่วย ระยะเวลาเรียน 1 ปี เมื่อศึกษาจบจะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานผู้ช่วยดูแลผู้ป่วย ในโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำกว่า 250 แห่งทั่วประเทศ นอกจากนี้ ยังสามารถทำงานในคลีนิค ครูพี่เลี้ยงในโรงเรียนอนุบาล และบริษัทสุขภาพ เป็นต้น

การสมัครเรียน
รายละเอียดการสมัครเรียน หลักสูตร รุ่นการศึกษาในปี 2554 รายละเอียดการขอทุนการศึกษา และการสมัครเรียน online ผ่าน internet

การศึกษาต่อ
เมื่อจบการศึกษาจากที่นี่แล้ว ยังสามารถต่อยอดการศึกษาในสายอาชีพยาบาลได้อีก ทั้งหน่วยงานการศึกษาในประเทศ และต่างประเทศ

โอกาสทางอาชีพ
เส้นทางการประกอบอาชีพสายการพยาบาล เรียนที่นี่แล้วมีงานอะไรรองรับได้บ้าง และสามารถนำไปเป็นโอกาสในการประกอบอาชีพได้อย่างไร

นักเรียนสามารถมาสมัครเรียนได้ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 น. - 17.00 น. โดยมีกำหนดรายงานตัวตามรุ่น ประจำปีการศึกษา 2554 ดังนี้
รุ่นที่ วันรายงานตัว
89 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 7 ธันวาคม 2553
90 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 22 กุมภาพันธ์ 2554
91 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 29 มีนาคม 2554
92 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 26 เมษายน 2554
93 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 14 มิถุนายน 2554
94 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 13 กันยายน 2554
95 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 13 ธันวาคม 2554
96 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 27 กุมภาพันธ์ 2555

ติดต่อสอบถาม และสมัครเรียน
โรงเรียนฝึกพนักงานโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท
ชั้น 7 อาคารมิ่งประชา โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท
80 ซ.โรงพยาบาล 2 ถ.พระราม 4
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทมฦ 10110
โทร. 02 769 2000 ต่อ 7301-4
Email : school@kluaynamthai.com

 
 
 ข้อมูลการจัดส่งและการชำระเงิน    ข้อมูลผู้ลงประกาศ
การชำระเงิน เงินสด
การจัดส่ง รับสินค้าที่ร้าน
 
ชื่อผู้ประกาศ โรงเรียนฝึกพนักงานโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท
ที่อยู่ 80 ซ.โรงพยาบาล 2 ถ.พระราม 4แขวงคลองเต
  คลองเตย  กรุงเทพฯ
เบอร์โทร -
 ข้อมูลประกาศ    
ประเภท : บุคคล
ลงประกาศเมื่อ : 10/05/54 เวลา 18:01:52
IP ลงประกาศ : 125.25.55.240
แก้ไขประกาศเมื่อ : ยังไม่มีการปรับปรุงแก้ไข
เลื่อนตำแหน่งเมื่อ : ยังไม่มีการเลื่อนตำแหน่ง
 
ติดต่อส่งอีเมล์ ประกาศหมดอายุการติดต่อแล้ว
เว็บไซต์ -
   

Tags: โรงเรียนฝึก โรงพยาบาล บริการช่วยเหลือ เจ้าหน้าที่พยาบาล ดูแลผู้สูงอายุ หลักสูตร 

 
  ลงประกาศ ฟรี!
member
  [ลืมรหัส]
 
สำหรับผู้ประกาศ
»  แก้ไขประกาศ
»  เลื่อนตำแหน่งประกาศ
»  เพิ่มวันประกาศ
   
 
หมวดหมู่ » การศึกษา » โรงเรียน มหาวิทยาลัย back to MARKET

TC | รู้จักทุ่งช้าง | ท่องเที่ยวทุ่งช้าง | แผนที่เส้นทาง | ตลาดซื้อขายออนไลน์

© 2550-2563 ThungChang.com